Thời Khóa Biểu Tuần 2 Tháng 7

Time Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
6h
6h30
7h
7h15 x Vinh vinh
7h30 x Bảo anh

 

kitty Bảo anh

 

 Bảo anh
7h45 x Mèo 7m Bo Mèo 7m of

 

Bé tâm kitty
8h x Bé tâm Bo Gạo 17m Bo

 

Bum +

 

Khánh an

 

8h15 x Bo tôm Tùng lâm Tôm Kẹo Bờm
8h30 x Gạo 17m

 

tin Nam khánh tin Mía

 

Búp
 8h45 x Quang huy 3t Quang huy 3t Bé tâm Quang huy 3t X Huy đức

 

9h x Ngọc diệp3t Trúc linh Trúc linh Ngọc diệp3tof Dâu

 

Hà cún3tof

 

9h15 x Em ngọc diệp 6m Thỏ

 

 Ngọc diệp3t Em ngọc diệp 6mof Nana 7m

 

Khôi 21m
9h30 x Nam khánh Minh Tùng lâm11m Việt Hà 2,5y
9h45 x x X Nhật minh2tr Ami
10h x

 

 

 

 

Bông

4tof

bông  Khoa lâm4m

 

Thỏ bon trúc linh

 

 

10h15 x X X Cao sơn Hà cún3tof

Bảo lâm 4t200k

 

trúc linh

 

10h30 x Bông

4t

Cao sơn Bảo nguyênof x Minh khoa Long 4mof

 

10h45 x X Em cao sơn x hoàng
11h x Anh cao sơn bông 4t Tường ly Tường ly 4,5t
11h30 x
13h30
14h   x
14h15
14h30 x p.linh

 

vân hà

 

15h Đức anh Khôi nguyên 3t

 

15h15 X Nhật Minh4,5t

 

Bon3t
15h30 Trúc nhi Trúc nhi Trúc nhiof Khôi nguyên 3t

 

 

Khải anh3tof

 

15h45 Thỏ of Kit4t

Khoa lâm4m

200k

 

San Kit 4t

 

Xuân thành 10m Tep 2,7t

 

16h Nhật  khang of Tùng lâm11m Minh

 

Nhật khang

 

Minh

 

bông Xi

 

16h15 Kit 4t

 

Bộc San

 

Nhã khanh Bon

 

16h30  Bảo khánh Vân hà

 

 Trí dũng Trúc nhi Nguyên khang Trí Dũng Chi 8th
16h45 Nguyên khang Quỳnh mai 4t  Quỳnh mai 4t Quỳnh mai 4t Quỳnh mai 4t Ngô nam anh  4t Nhật minh 4,5t
  17h Nam5t + Trọng phúc of

Linh san

 

 

Nam5t Ben

 

 

 

 Nhật nam

 

Trí Dũng

 

 

17h15 Ben

 

Nhã khanh of

 

Bống

Of

Em linh san

Linh san of

Minh hồng

+ Minh hồng Dương gái 2,5t
17h30 Đức anh

 

 

Thảo

 

Kot of

 

vinh

 

Trọng phúc of

Đức anh

Thảo Kot

 

17h45 Minh hồng16

of

suri

 

Nhật minh 3t 2tr ketof

 

Bống of

Bảo khánh

Na of

Khải minh 200k

ket
18h cá 20m of Hà My

 

Nhã

khanh

 

Họa Mi

 

Bảo lâm

 

 

minh anh Hà my of

 

 

18h15 Mạnh quân of Bộc 5t

 

Ami of

 

Họa Mi

 

Cá nhỏ20m of

 

vinh Bộc 5t
18h30 An chi of Nhật Minh

4.5t

 

 

Na Việt Hà 2,5y

 

Thanh trúc em linh san Bum

 

18h45 Xì trum minh anh of Tép2,7t Minh trí Xì trum  Linh san

 

Kẹo
19h Zim

 

Bảo lâm Zim Khánh an

 

Zim bé bảo hưng 2t Thanh trúc
19h15 bé bảo hưng2t of

 

Zin of

Táo

 

Suriof

x

hà my

Zin of Suri Sam of
19h30 Pool10p of

 

Sam

 

Sóc trai

 

Sam

 

 

Sóc trai

 

 

Sam of
19h45 Rancho Sam Sam An chi Minh trí Sóc trai

 

20h

 

Minh khuê

3.3t

 

Rancho 4tr

 

Elsa 3,5t Minh khuê

3.3t

 

Elsa 3,5t GiaLinh

 

 

20h15 Pidory Chip

 

Bí Ngô

 

 

pidory Bí Ngô
20h30 Pi dory Táo of

 

 

Pi dory Chip of

 

Táo

 

 

LỊCH KHAI GIẢNG GỌI ĐIỆN TƯ VẤN

Bài viết liên quan